تعاریف الزامات قرارداد و تدارکات پروژه 

۱-۱- الزامات قرارداد و تدارکات پروژه طبق تعریف  CSI :

الزامات قرارداد و تدارکات پروژه به فرآیند های حین تعریف پروژه و تصمیم گیری در خصوص موارد کلان پروژه گفته می شود که از بررسی های اولیه تا مدارک و اسناد مناقصات و فرم ها و ضمائم مربوطه را در بر میگیرد .

بخش های زیرمجموعه این سرفصل که بیانگر حدود و صغور مباحث این سر فصل و به عبارتی تعریف این سر فصل است عبارتند از :‌

  • مقدمات : که دستورالعمل های مستند نگاری پروژه از صفحه عنوان تا لیست جداول را در بر می گیرد .
  • مناقصه گذاری و روند مناقصه گذاردن : که از نحوه تبلیغات تا نحوه ارائه پیشنهادات و شرایط را در بر می گیرد .
  • دستورالعمل های خرید و تدارکات پروژه : که دستور العمل هایی را جهت مناقصه گذار و پیشنهادکنندگان در بر می گیرد .
  • اطلاعات موجود : که اطلاعات مقدماتی ؛ اطلاعات مالی ؛ اطلاعاتی محیطی فعلی پروژه ؛ اطلاعات میدانی ؛ اطلاعات ارزیابی زیست محیطی ؛ اطلاعات مصالح موجود و مصالح خطرناک موجود ؛ داده های ژئو فیزیکی و داده های ژئوتکنیک زمین ؛ مجوز بهره برداری و سایر مجوزها را در برمی گیرد .
  • فرم های خرید و مدارک تکمیلی : که فرم های مناقصات ؛ فرم های پیشنهادات ؛ فرم های تکمیلی ؛ تعهدنامه ها و گواهینامه ها را در بر می گیرد .
  • فرم های قرارداد و مدارک تکیملی : که فرم های توافق نامه ؛ فرم های دستمزد ها و ابلاغ شروع پروژه را در بر می گیرد .
  • فرم های پروژه‌ : که فرم های ضمانتنامه ؛ گواهینامه ها ؛ فرم اصلاحات و توضیحات ؛ فرم فروش ؛ گارانتی و اظهارنامه های قانونی را در بر می گیرد .
  • شرایط قرارداد :  که شرایط عمومی و شرایط اختصاصی ( تکمیلی ) را در بر می گیرد .
  • ویرایش ها ؛‌توضیحات و اصلاحات : که ویرایش پیش قرارداد ؛ ثبت توضیحات و پیشنهادات و ثبت اصلاحات را در بر می گیرد .

 

۲-۱- الزامات قرارداد و تدارکات پروژه طبق تعریف استانداردهای خارجی :

در اکثر استانداردهای خارجی بررسی شده در خصوص اطلاعات پروژه و خرید و تدارکات پروژه بخشی مجزا با تعریف مشخص ارائه نشده است و صرفاً در بخش های حوزه و حدود کاربرد استانداردها مباحثی در خصوص زیرسر فصل های فوق الذکر ارائه شده است .

۳-۱- الزامات قرارداد و تدارکات پروژه طبق تعریف منابع داخلی :

منابع داخلی که در خصوص این موضوع مطالبی را ارائه داده اند شامل موارد زیر می باشند :

۱-۳-۱- قانون برگزاری مناقصات :

در قانون برگزاری مناقصات حدود کاربرد ؛ تعاریف ( تعاریف مناقصه گذار ؛ مناقصه گر ؛ کمیته های فنی ؛ ارزیابی ها ؛ انحصار و برنامه زمانی مناقصه ) ؛ طبقه بندی معاملات ؛ طبقه بندی انواع مناقصات ؛ سازمان دهی مناقصات ؛ کمیسیون مناقصه ؛ هیئات رسیدگی به شکایات ؛ فرآیند برگزاری مناقصه ؛ تامین منابع مالی ؛ روشهای انجام مناقصه ؛‌ ارزیابی کیفی مناقصه گران ؛ فراخوان مناقصه ؛ اسناد مناقصه ؛ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها ؛ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه ؛ انعاد قرارداد ؛ تجدید و لغو مناقصه ؛ ترک تشریفات مناقصه و موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه هر یک به تفصیل بیان شده است .

2-۳-1- تعاریف انواع قرارداد :

متاسفانه منبع مشخصی در خصوص تعریف انواع قرارداد ها به صورت کامل در قوانین و منابع رسمی کشور وجود ندارد اما در مقالات و در برخی از اسناد و اطلاعات وزارت خانه ها از جمله راه و شهرسازی و وزارت نفت تعاریف انواع قرارداد و روشهای تامین منابع مالی ارائه شده است .

هر یک از انواع قرارداد و تعاریف مربوط به بخش مناقصات در سرفصل های مربوطه به تفصیل توضیح داده خواهد شد .

عضویت در خبرنامه BTDS

BTDS در شبکه های اجتماعی

Google Plus Youtube Pinterest RSS
Top of Page